Obec Paňovce rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Súčasnosť

Obec sa nachádza 241 metrov nad morom, v JZ časti Košickej kotliny, 7,5 km na SV od Moldavy nad Bodvou.

V účasnosti má  570 obyvateľov, popisných čísiel stavieb a rodinných domov  243 z toho cca 18 domov užívajú chalupári a neobývaných je cca  8 domov ( ale nie sú na predaj).V rámci ÚP sú  vytvorené nové  stavené obvody, no záujem u vlastníkov na odpredaj stavebných pozemkov je zatiaľ minimálny.

V obci je vybudovaný plynovod od roku 1989.

Vodovod sa rieši od roku 2003 v rámci  projektu KF "Zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie obcí v mikroregióne Bodva".  Stav prác, zatiaľ je schválené územné konanie, súhlas vlastníkov na odkúpenie nehnuteľnosti  na výstavbu vodojemu. No čo je najhoršie,  to je nezáujem občanov na pripojenie sa po výstavbe na vodovod.

Odkanalizovanie obce je nateraz problém aj v rámci projektu. Vzhladom na polohu obce a najmä vzdialenosť od susedných obcí je pravdepodobné, že obec tento problém bude nútená riešiť viac-menej z vlastných zdrojov.


Sivé jazero

Jediné prírodné jazero v povodí Bodvy. Legenda hovorí, že v dávnych dobách na tomto mieste stál hostinec, kde sa stretávali zlodeji, a lúpežníci. Keď raz v čase pôstu vo veľkom hodovali, zrazu sa hostinec prepadol pod zem a na jeho mieste vzniklo jazero - Sivé jazero. Z geologického hladiska jazero vniklo po zosuve pody z východnej strany doliny, ktorý vytvoril prírodnú hrádzu. Ešte začiatkom minulého storočia bolo jazero hlboké až 4 metre, momentálne je hlboké naximálne 50 cm a postupne sa zanáša a mizne.
Zdroj: www.leader.rramoldava.sk/

V O D O V O D ! 

V týchto dňoch prebieha kolaudácia verejného vodovodu v našej obci. Napájanie domácností na verejný vodovod bude pravdepodobne po novom roku. Bližšie a podrobnejšie informácie sa verejnosť dozvie na verejnej schôdzi dňa 08.12.2016 o 17:00 hod. v udome. 

NOVÁ CESTA V ULIČKE   

V mesiaci október  2016 sa dokončila výstavba novej obecnej komunikácia v časti obce "Ulička". Verím že táto nová cesta prinesia radosť a spojnosť  všetkým 50-tim obyvateľom ktorí v tejto uličke žijú a bývajú.    

REKONŠTRUKCIA VODOVODU V ZŠ 

V mesiaci august a september dokončila celá  rekonštrukia vodovodu a areáli ŽŠ.  Staré vodovodné potrubia sa odsránili a nahradila sa novými plastovými potrubiami. Práce prebiehali cez víkendy a v popoludňajších hodinách. Po výmene sa spravila nová omietka a všetky steny v triacha nachodbýách sa vymaľovali. Pri upratovaní okrem zamestnancov školy pomáhali rodičia a zamestnanci obecného úradu. Ďakujeme.  

ROZŠÍRENÉ PRIESTORY V MŠ 

Za výraznej pomoci rodičov sa posledný septembrový týždeň v našej MŠ niesol stavebným ruchom. V piatok 30. 9. 2016 sa priestory oboch miestností vypratali do poslednej hračky  a v  sobotu od rána ockovia  búrali. V stene urobili otvor v dĺžke 2,5m a výške 2m. Následne sa spravila omietka, stena sa z oboch  strán hygienicky namaľovala a osadila sa drevená zárubňa. V nedeľu šikovné mamky triedu a spálňu upratali, vydezinfikovali a všetky školské  potreby a hračky uložili. 

Všetci, ktorí pomáhali pracovali s vysokým pracovným nasadením aby chod škôlky nebol narušený. A tak v pondelok ráno deti čakalo veľké prekvapenie.

OBECNÝ ÚRAD 

V  jarných mesiacoch tohto roku  sa preložil archív obecného úradu so skladových priestorov do novej archívnej skrine. Vymaľovala sa podateľna. Vynovila sakancelária ekonómky. Vymaľovali sa priestory kancelárie a zakúpil sa nový nábytok.  V letných mesiacoch sa zrekonštruovala kotolňa na obecnom úrade. Vymenili sa dvere a okno na kotolni. Celá kotolňa sa vyvakovala, vymaľovala a zabetónovala sa podlaha. V septembri sa osadila vodomerná šachta na vodu.  

VÝSADBA STROMČEKOV NA HLAVNEJ ULICI

V rámci projektu Obnova dediny sme získali finančné prostriedky na obnovu dediny. Rozhodli sme sa zakúpiť nové stromy na hlavnú ulicu. Dali sme si vypracovať projetovú dokumentáciu. Staré vyvetvené ihličnany sme vyrezali so súhlasom životného prostredia a nahradili sme ich novými listnatými stromčekmi. Výsadba sa uskotočnila v mesiaci november, keď nám stromčeky doviezli. Vysadili sme 52 kusov, druh: hloh, jarabina a čerešňa. V druhej etape budeme pokračovať vo výsadbe na budúci rok. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom za neszišnú pomoc.  

KAMERY V OBCI

V rámci ochrany verejného poriadku v obci sa vybuduje kamerový systém. Kamery budú monitorovať situáciu  na určených objektoch.  Realizácia projektu sa začne v jarných mesiacoch. Rozmiestnenie kamier pokryje  monitorovanie úsekov  hlavných komunikačných ciest, križovatiek,  centrum obce, areál cintorína,  domu smútku  a areál kultúrneho domu. Tento nový kamerový systém bude na jednej strane monitorovať situáciu v spomínaných oblastiach, no súčasne bude slúžiť aj ako preventívny prostriedok na odrádzanie vandalizmu a poškodzovania obecného a súkromného majetku. Výsledkom budú záznamy uchované digitálnymi záznamovými zariadeniami.     

MIESTO STÍŠENIA V OBCI PAŇOVCE

Opis prác pri realizácií projektu

Najprv vyčistíme celý priestor od náletov a krovitej zložky, odstránime 2 staré agáty rastúce

v blízkosti kríža a vyriešime prístupovú komunikáciu k „Miestu stíšenia“. do 31.05.2017.

Práce budú realizované pomocou miestnych obyvateľov, ktorí žijú v blízkosti „Miesta stíšenia“ .

Celý priestor vyplanírujeme, vytýčime kruhový pôdorys dĺžku štrkovej plochy. Spravíme

výkop hlboký 17 cm a vykopeme ho po celej dĺžke chodníka do 30.06.2017.

Práce sa zrealizujú pomocou mechanizačnej techniky v spolupráci s firmou DEMIKO.

Spracované drevo z vyrúbaných agátov použijeme na výrobu kríža a drevených lavičiek. Drevo na prístrešky a pódium taktiež pripravíme a ošetríme na osadenie do 31.08.2017. Drevo odnesú na porezanie na pílu a dovezú ho k miestnym stolárom a ďalšie opracovanie, nátery spravia pracovníčky obecného úradu.

Drevený kríž osadíme priamo do betónového lôžka, po osadení kríža sa zrealizuje drevené pódium a prístrešky podľa vytyčovacieho výkresu do 30.09.2017. Práce vykonajú miestny kurátory katolíckej a reformovanej cirkvi v spolupráci so stolármi a dôchodcami z obce do .

Po osadení drobných stavieb nastelieme na dno výkopu cestnú bielu geotextíliu, nastelú pracovníčky obecného úradu v spolupráci s mládežou. Vrstvu makadanu fr. 32-63 mm hr. 10cm nasypeme mechanicky, zhutníme vibračnou doskou. Ďalej budeme pokračovať s vrstvou kamennej drvy fr. 4 -8 mm, hr.5 cm zhutníme aj túto vrstvu a dokončíme kamennou drvou fr. 0 – 4mm, hr.2cm. a taktiež zhutníme. Posledné 2 drvy budeme robiť ručne pomôžu nám hasiči a dôchodcovia z obce do 30.09.2017.

Pozdĺž prístupovej komunikácie vysadíme stromoradie líp do 25.10.2017. Túto prácu nám spravia športovci .

Kruhovú plochu doplníme výsadbou trvaliek do 15.10.2017. Pri výsadbe budú pomáhať žiaci miestnej základnej školy. 

DOPRAVNÉ IHRISKO V PAŇOVCIACH! 

Dopravná výchova je dlhodobý proces a len poctivá a cieľavedomá práca môže znamenať úspech v podobe dobrých výsledkov. Každý vyučujúci a každý vychovávateľ by sa mal vo svojej práci zamerať nielen na výchovu duchovnej krásnej, telesnej zdatnej, vyspelej mládeže, ale zároveň aj takej, ktorá je schopná chrániť sa pred úrazmi zapríčinenými premávkou na cestách.

Na osvojenie si dopravných situácií na  cestách v našej obci a mimo nej bude naším žiakom slúžiť nové dopravné ihrisko, ktoré sme za pomoci Katky Ujcovej dali vymaľovať na školskom dvore.

Projekt pre nás pripravili zamestnanci správy ciest KSK, po porade s pani riaditeľkou ZŠ,  Alenkou  Ujcovou sa dal vypracovať samotný projekt na dopravné ihrisko. Po odsúhlasení projektu poslancami OZ obce Paňovce, sa zrealizovala celá príprava dopravného ihriska.

Dopravné ihrisko bude slúžiť deťom a žiakom tunajšej materskej a základnej školy. Poslúži pri príprave a realizácií rôznych školských, ale aj mimoškolských aktivít.   

Jesenné aranžovanie v materskej škole v Paňovciach  

Spolupráca, aká je medzi rodičmi a materskou školou v Paňovciach sa často nevidí. Rodičia v spolupráci s pani učiteľkami organizujú a sa zúčastňujú na spoločných akciách a robia to spoločne pre ich deti. Jedna z akcií je aj jesenné aranžovanie, ktoré bolo tento rok venované starým rodičom, nakoľko je október mesiacom úcty k starším. Jesenné aranžovanie sa konalo  11.10.2017 v popoludňajších hodinách. Na aranžovanie sa deti aj s učiteľkami pripravovali už od pondelka a ich úlohou bolo zhromažďovanie prírodného materiálu.  Deti spoločne so starými rodičmi a pani učiteľkami vytvárali jesenné ikebany, pričom sa mohli pridať aj rodičia. Tvorivé stretnutie bolo obohatené krátkym programom detí, ktorý bol venovaný starým rodičom. Po celý čas vládla v priestoroch školy príjemná atmosféra. Na záver sa jesenné ikebany, ale aj ozdobené košíky a tekvice vyniesli do neďalekého parku, a spoločnými silami si vytvorili krásnu jesennú výzdobu. Záver príjemného popoludnia im ešte viac spríjemnil teplý ovocný čaj, ktorý bol podávaný na čerstvom vzduchu, ako odmena za ich tvorivosť. Touto cestou sa spoločne rozlúčili s možno poslednými hrejivými slnečnými lúčmi tohto obdobia.

Prístrešok v rámci projektu Paňovský ozdravovacíchodník! 

   Obec Paňovce dostala finančnú podporu od  Košického samosprávneho kraja na   postavenie prístrešku v rámci projektu Paňovský ozdravovací chodník.  Prístrešok je   postavený za poľovníckou chatou, je veľký 6x4m, má plochú strechu a vo vnútri sú   lavičky na sedenie. Tento prístrešok bude slúžiť obyvateľom Paňoviec, turistom,           lesným   robotníkom, poľovníkom, športovcom, rodinám s deťmi, letnému táboru a pod.    Na stavbe sa podielali naši poľovníci.   

Rekonštrukcia hasičskej zrojnice

Na základe splnených podmienok sme dostali dotáciu. Hasičská zborjnica sa nachádza v priestoroch obecného úradu. Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR dostaneme finančné prostriedky  vo výške 30 000 € na rekonštrukciu hasičskej zborjnice. V rámci rekonštrukcie  sa vymenia pôvodné okná a dvere. Osadí sa nové okno do priestov šatne. Garážové dvere sa vymenia za rolovacie brány. Dvere predeľujúce garáž a vstupnú chodbu s OcÚ nahradia protipožiarne dvere. Vyspravia sa špalety a ryhy po úprave elektroinštalácie. V sklade a v šatni sa osadí keramická dlažba. V garáži sa bude nanášať epoxilový povlak. Budú sa maľovať stropy a steny.  V šatni a na stenách sa zhotovia nové štukové omietky. Na uličnej fasáde sa namontuje nové prestrešenia. Vo vnutri sa namontujúú vykurovacie telesá a zariadenie na odsávanie dymu. 

Oprava odvodnenia povrchovým rigolom v obci Paňovce

Na základe zamerania a osobnej obhliadky sú evidované nedostatky, ktoré je potrebné eliminovať, aby rigol plnil svoj účel a nedochádzalo k zaplavovaniu, resp. podmývaniu jestvujúcich komunikácii a iných stavebných konštrukcií. Preto sme sa rozhodli rigol rekonštruovať, najprv od vrcholu smerom do centra obce. Začneme  od domu č. 145 Špakuľa Ján po Ladislava Teľmana.  Postup prác bude nasledovný:

Jestvujúce tvárnice sa rozoberú, aby nedochádzalo k zaplavovaniu  tak sa dno v lokalizovaných miestach zníži a dá sa tam niveleta. Výškovo sa upraví celá časť rigolu. Na dno sa dá štrkovo kamenný podklad. Nové tvárnice budú osadzované v tvare U s jednou vodorovnou, uloženou do betónového lôžka s dvoma zošikmenými kusmi opretými do betónovej opory s dobetonóvaním na strane chodníka aj na strane cesty.

Rekonštrukcia telocvične

Predmetom rekonštrukcie je časť budovy telocvične. V rámci rekonštrukcie sa zateplí strop telocvične. Strop sa prekryje parotesnou fóliou a zateplí sa minerálnou tepelnou izoláciou. Z ovodovej steny sa vysekajú vstupné dvojkrídlové dvere. Osadia sa nové plastové dvere a vyspraví sa ich ostenie.  Súčasne sa demontujú svietidlá. Pripravia sa rozvody elektroinštalácie pre nové osvetlenie. Pre halu telocvične sa zabezpečí osobitný elkromer, vymenia sa vypínače k svietidlám. Osvetlenie zabezpečí 10 kusov úsporných svietidiel s LED technológiou. 

Odpočinok pod korunami starých smrekov

Obec na základe vysúťaženého projektu, upravila terén pod cintorínom. Vysadila lipovú alej a okolo kmeňov líp, ktoré majú okrúhlu korunu a nebudú rásť do výšky sa spravili kvetinové záhony. Záhony sú vysadené trvalkami, podťa projektovej dokumentáce. Na ľavej strane je vydlaždené parkovsko pre 5 osobných aút. Pri hornej bráne je postavený drevený altánok v ktorom sú osadené lavičky so stolom.